در حال دریافت اطلاعات

. پنل ;کاربران وب پرتال ناحیه 3

login_welcome.jpg
ورودبه پنل کاربری وب پرتال ناحیه 3 اصفهان  برای ورود کلیک نمایید


قرض الحسنه شهید رجایی
111.jpg

. پیوندها


پایگاه اطلاع رسانی وآموزشی امتحانات

sanjesh.gif


برروی وب پرتال

 


 


بودجه چیست ؟
1391/12/06
بودجه چیست ؟

بــودجــــــه


تعريف بودجه : كلمه بودجه اززبان فرانسه وارد زبان انگليسي وفارسي شده و معني لغوي آن به منزله كيف ياساك خزانه دار بوده است كه دريافتها و وجوه دولتي را در آن قرار مي دادند وهزينه هاي دولتي از وجوه داخل آن كيف يا ساك پرداخت مي شده است .از بودجه تعاريف مختلفي شده است كه هيچ كدام جامع و كامل نيست وبستگي به ديدگاههاي گوناگون آن درابعاد اقتصادي ،اجتماعي، مديريتي يا سياسي ، حقوقي و قانوني دارد. بودجه ، پيش بيني هزينه اجرايي عمليات در طول مدت يكسال است كه درنهايت به دايره اعتبارات ارائه مي گردد.
بودجه ريزي : فرايند توسعه در برنامه كوتاه مدت است كه شامل تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه ، تصويب ، اجرا و نظارت بر بودجه در يكسال مالي است . بودجه ريزي تفكري منسجم از منابع مالي محدود در برابر نيازهاي نامحدود است به طوري كه ارتباطات ارگانيك و همه جانبه بين منابع مالي و غيرمالي لحاظ شده باشد. بودجه ريزي ، برآورد منطقي حجم عمليات در مقابل اعتبارات است و با توسل به بودجه ريزي ، برنامه توسعه از بالقوه به صورت بالفعل در مي آيد .
بودجه بندي : برآورد حجم عمليات در وضع موجود و تبديل آن به اعتبارات فارغ از اولويت بندي در آنهاست .
بودجه كل كشور : برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه شده و حاوي پيش بيني درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار و براورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل سياست ها و هدف هاي قانئني مي شود و از سه قسمت به شرح زير تشكيل شده است : 
      1. بودجه عمومي دولت شامل :
                    الف) : بودجه جاري
                      ب) : بودجه عمراني
       2. بودجه شركتهاي دولتي و بانك ها
       3. بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت
بودجه دولت در واقع به نوعي تراز عمليات مالي دولت مي باشد كه منابع و مصارف دولتي با عنوان دريافتها و پرداختها در آن منظور مي شود.وازچهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهارمرحله را ، دوره بودجه ، مراحل بودجه ، يا سيكل بودجه ناميده اند كه به ترتيب عبارتند از:
          1. مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه توسط دولت
          2.  مرحله تصويب بودجه توسط مجلس
          3. مرحله اجراي بودجه توسط دولت
          4. مرحله نظارت بر بودجه توسط مجلس
درآمد عمومي : عبارتست از درآمدهاي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي كه از طريق ماليات ها ، دريافت كمك هاي اجتماعي(حق بيمه ) ، دريافت كمك هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارائيها، درآمدهاي خدمات و فروش كالا ، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود .
درآمد عمومي ، درآمدهايي هستند كه به موجب قانون توسط دستگاههاي اجرايي وصول و به خزانه دولت واريزمي شود .
درآمد اختصاصي : عبارتست از درامدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درامد اختصاصي منظور مي گردد.( ماده 14 قانون محاسبات عمومي )
و درآمدهايي هستند كه به موجب قانون توسط دستگاههاي اجرايي وصول و به خزانه دولت واريز مي شوند وبه طوركلي به مصرف هزينه هاي خاص همان دستگاه مي رسد .قانونگذار عرفاْ در هنگام صدور مجوزوصول درآمد اختصاصي موارد مصرف آن را مشخص مي نمايد . ذكر درآمد اختصاصي در متن اسناد ضروري است تا به منزله درآمد اختصاصي قلمداد گردد .
اعتبارات هزينه اي ( جاري) : اين اعتبارات ، ظرفيتهاي ايجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداري مي كنند و هزينه هاي نگهداري از ظرفيتهاي موجود را در قالب هزينه جبران خدمات كاركنان ، استفاده از كالا و خدمات ، هزينه هاي اموال و دارايي ، يارانه ، كمك هاي بلاعوض ، رفاه اجتماعي و ساير هزينه هاي تامين وهزينه هاي اعمال حاكميت و استقرار نظام را تامين مي نمايد. اعتبارات هزينه اي عموماْ از محل درآمدهاي عمومي تامين مي گردد .
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني ) : اين اعتبارات ، ظرفيتهاي جديدي ايجاد مي نمايد ويا ظرفيتهاي موجود راتوسعه و يا برعمر مفيد آنها مي افزايد ويا دوام آنها را تثبيت ميكند .و هزينه آن ازها از درآمد هاي عمومي تامين مي گردد وچنانچه ازمحل درآمدهاي اختصاصي تامين شود تحت عنوان سايرمنابع درطرحهاي عمراني ثبت مي شوند .
دستگاه اجرايي : منظور وزارتخانه ها و نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش ،استانداري ها يا فرمانداري كل ، شهرداري، و موسسه وابسته به شهرداري ، موسسات دولتي ، موسسات وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، موسسات عام المنفعه و موسسات اعتباري تخصصي كه عهده داراجراي قسمتهايي از برنامه سالانه بشوند ( بند 11 ماده يك قانون برنامه و بودجه ).
دستگاههاي اجرايي ، واحد سازماني مشخصي هستند كه به عامليت يكي از قواي سه گانه تمام يا قسمتي از وظايف وبرنامه هاي ساليانه راعهده دارباشند . دستگاه اجرايي به موجب قانون تاسيس شده و نام آن را قانون تعيين مي نمايد و به موجب قانون تغيير نام خواهند يافت . انتقال وظايف ازيك دستگاه به دستگاه ديگروبالعكس به موجب قانون صورت خواهد گرفت .
دستگاه هاي اجرايي داراي يك شماره طبقه بندي شش رقمي در بودجه عمومي دولت هستند .

Copyright 2007-2012 Tavon3.com All right Reserved
کلیه حقوق این سایت برای اداره اموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان محفوظ است.